ELEFANT Group s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Společnost ELEFANT Group s.r.o., Lidická 544, 73961 Třinec, IČ: 27770320, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C vl. 51354. Správce Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.elefant.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Ke zpracování vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i jiným způsobem například v listinné podobě za dodržení všech zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost při využívání svých služeb klienty, vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby vždy chránila jejich osobní údje.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
Vaše jméno a příjmení,
obchodní firma,
adresa nebo sídlo společnosti,
datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze v nezbytné míře ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení, název společnosti, telefonický kontakt a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám odpověděli na Vámi vznesené dotazy, zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech a službách, které by Vás mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro případ vyhotovení potřebných písemných dokumentů vycházejících z plnění našich společných závazků, plnění smlouvy.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na superinfo@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: 777007727.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
externí účetní;
externím advokátním kancelářím;
zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby a po dobu plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na omezení zpracování údajů;
právo na výmaz;
právo vznést námitku a podat stížnost proti zpracování;

Odkaz na zákon:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110?text=z%C3%A1kon+%C4%8D.110%2F2019+Sb

Přejít nahoru